Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Maksyma, Seweryna Środa 8. Kwietnia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
BIOTUM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ceftazidimum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 1000 mg. Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - ceftazidime. Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg lub 1 g ceftazydymu w postaci pięciowodzianu oraz węglan sodu (118 mg na 1g ceftazydymu).
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
BIOTUM jest antybiotykiem należącym do grupy cefalosporyn. Jego działanie polega na uniemożliwianiu bakteriom syntezy ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Lek jest skuteczny w zwalczaniu wielu szc Antybiotyk do stosowania pozajelitowego. Ceftazydym jest półsyntetyczną cefalosporyną III generacji. Charakteryzuje się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego. Działa na bakterie Gram-ujemne, w tym oporne na gentamycynę i inne antybiotyki aminoglikozydowe. Działa również na bakterie Gram-dodatnie. Wykazuje wysoką odporność na większość -laktamaz plazmidowych i chromosomalnych wytwarzanych zarówno przez bakterie Gram-ujemne jak i Gram-dodatnie i w związku z tym jest aktywny wobec wielu szczepów opornych na inne cefalosporyny oraz ampicylinę. In vitro ceftazydym jest aktywny wobec następujących bakterii: Gram-ujemne tlenowe - Acinetobacter spp.; Citrobacter spp., włączając Citrobacter freundii i Citrobacter diversus; Enterobacter spp., włączając Enterobacter cloacae i Enterobacter aerogenes; Escherichia coli; Haemophilus influenzae, włączając szczepy oporne na ampicylinę; Klebsiella spp., włączając Klebsiella pneumoniae; Neisseria meningitidis; Proteus mirabilis; Proteus vulgaris; Pseudomonas spp., włączając Pseudomonas aeruginosa; Serratia spp. Gram-dodatnie tlenowe - Staphylococcus aureus, włączając szczepy wytwarzające i nie wytwarzające penicylinazy; Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (paciorkowce - hemolizujące grupy A). Beztlenowce - Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych na ceftazydym). Wiele szczepów bakteryjnych wykazuje wrażliwość in vitro na ceftazydym ale działanie niektórych z nich nie zostało dotychczas potwierdzone badaniami klinicznymi. Są to: Clostridium spp. z wyjątkiem Clostridium difficile, Haemophilus parainfluenzae, Morganella morganii (dawniej Proteus morganii), Neisseria gonorrhoeae; Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Providencia spp. (włączając Providencia rettgeri dawniej Proteus rettgeri), Salmonella spp., Shigella spp,; Staphylococcus epidermidis, Yersinia enterocolitica. Ceftazydym w połączeniu z aminoglikozydami wykazuje in vitro działanie synergiczne wobec Pseudomonas aeruginosa i bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Również w połączeniu z karbenicyliną wykazuje in vitro działanie synergiczne wobec Pseudomonas aeruginosa. Antybiotyk ten nie działa in vitro wobec gronkowców opornych na metycylinę, enterokoków w tym Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. i Clostridium difficile. W badaniach na zdrowych ochotnikach stwierdzono, że ceftazydym po domięśniowym podaniu dawki 500 mg i 1 g, szybko (po 1 godz.) osiąga maksymalne stężenie w krwi wynoszące odpowiednio 17 i 39 mg/ l, natomiast po podaniu dożylnym tych samych dawek po upływie 5 minut osiąga odpowiednio 45 i 90 mg/l. Okres półtrwania po podaniu dożylnym wynosi około 1,9 h, a po podaniu domięśniowym ok. 2 h. Po podaniu pacjentom z prawidłową czynnością nerek odpowiednio 1 g lub 2 g leku w odstępach 8-godzinnych przez 10 dni nie stwierdzono kumulacji ceftazydymu w krwi. U pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby, leczonych ceftazydymem w dawce 2 g co 8 h przez 5 dni, nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce tego leku. Ceftazydym wydalany jest w 80-90% z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24 h. U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania ceftazydymu w krwi jest znacznie wydłużony i w związku z tym dawkowanie musi być odpowiednio zmienione (patrz: Dawkowanie). Około 10% leku wiąże się z białkami osocza . Ceftazydym bardzo dobrze przenika z krwi do tkanek i płynów ustrojowych osiągając stężenia terapeutyczne w moczu, żółci, gruczole krokowym, kościach, mięśniu sercowym, plwocinie, cieczy wodnistej, płynie opłucnowym, maziowym, otrzewnowym, a także w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przenika także przez barierę łożyska i do mleka matki.
Zastosowanie
Zastosowanie
Zwalczanie zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych jak posocznica, zapalenie opon mózgowych, skomplikowane infekcje dróg moczowych, płuc. Leczenie odbywa się wyłącznie w szpitalu.
Wskazania
Wskazania
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc wywołane przez: Pseudomonas spp., włączając Pseudomonas aeruginosa; Haemophilus influenzae (włączając szczepy oporne na ampicylinę); Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Escherichia coli, Serratia spp., Citrobacter spp. Zakażenia układu oddechowego u chorych z mukowiscydozą. * Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Proteus spp. (włączając Proteus mirabilis oraz indolododatnie szczepy Proteus), Enterobacter spp., Serratia spp. * Powikłane i niepowikłane zakażenia dróg moczowych, oraz zapalenie gruczołu krokowego wywołane przez: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus spp. (włączając Proteus mirabilis i indolododatnie szczepy Proteus), Klebsiella spp. i Escherichia coli. * Posocznice/bakteriemie wywołane przez: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Serratia spp. * Zakażenia kości i stawów wywołane przez: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. i Enterobacter spp. * Zakażenia w ginekologii, włączając zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie tkanki łącznej w obrębie miednicy mniejszej i inne zakażenia żeńskich narządów płciowych wywołane przez Escherichia coli. * Zakażenia w obrębie jamy brzusznej, włączając zapalenie otrzewnej wywołane przez: Escherichia coli, Klebsiella spp.. oraz zakażenia mieszane wywołane przez bakterie tlenowe i beztlenowe, a także Bacteroides spp. (z wyjątkiem Bacteroides fragilis). * Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, a także Pseudomonas aeruginosa. * Ciężkie zakażenia nosa, gardła i ucha oraz przewlekłe, ropne zapalenie ucha środkowego najczęściej wywołane przez Pseudomonas aeruginosa. * Zakażenia u chorych z obniżoną odpornością, głównie u pacjentów z chorobami nowotworowymi. * Empiryczne leczenie gorączki nieznanego pochodzenia u chorych z neutropenią. * Zakażenia ran (w tym oparzeniowych). Z uwagi na szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego, ceftazydym może być lekiem z wyboru w okresie oczekiwania na wynik antybiogramu. Uwaga: Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, są oporne. Ceftazydym w odróżnieniu od innych cefalosporyn wykazuje znacznie słabsze działanie na gronkowce i paciorkowce. W ciężkich zakażeniach oraz zakażeniach zagrażających życiu, a także u pacjentów z obniżoną odpornością, ceftazydym może być stosowany w skojarzeniu z innymi antybiotykami takimi jak aminoglikozydy, wankomycyna i klindamycyna (patrz: Interakcje).
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek stosowany u pacjentów z uszkodzeniem nerek może spowodować paraliż oraz zmiany w pracy mózgu i zaburzenia psychiczne. Leku nie wolno podawać pacjentom z uczuleniem na penicylinę lub cefalosporyny. * Ceftazydym należy podawać ostrożnie: w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na penicyliny ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej. Po stwierdzeniu ostrych objawów alergii leczenie należy natychmiast przerwać, podać adrenalinę i zastosować odpowiednie postępowanie; w chorobach układu pokarmowego (zwłaszcza w zapaleniu okrężnicy); * U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek niedostosowanie dawki leku do wydolności nerek może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu jego stężenia w surowicy krwi i zaburzeń neurologicznych objawiających się: napadami padaczkowymi, encefalopatią, drżeniami mięśniowymi o charakterze trzepotania (asterixis) oraz pobudliwością nerwowo-mięśniową. * U pacjentów z niewydolnością nerek ustala się dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny (patrz: Dawkowanie). * Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, długotrwałe stosowanie ceftazydymu może spowodować nadmierny wzrost organizmów niewrażliwych na ten antybiotyk. W takim przypadku należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednie środki zaradcze. * W trakcie leczenia ceftazydymem może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Łagodne objawy ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania antybiotyku. W przypadkach o przebiegu umiarkowanym i ciężkim należy stosować nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie niedoborów elektrolitów i białka, zależnie od stanu klinicznego, a także stosować odpowiedni antybiotyk skuteczny wobec C. difficile. * Nie podawać dotętniczo ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu i martwicy tętnic. * Noworodkom i niemowlętom do 3 miesiąca życia podawać lek tylko dożylnie. U dzieci do 2,5 roku życia, w przypadku iniekcji domięśniowych, nie należy go podawać razem z lidokainą (patrz: Dawkowanie i sposób przygotowania).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Około 5% leczonych ma objawy uboczne z czego: >1/100- * Lokalne podrażnienie i zakrzepy krwi w miejscu wstrzyknięcia leku. * Reakcje alergiczne skóry, jak świąd, zaczerwienienie i wysypka. 1/1000- Ból głowy, gorączka, obrzęk żył, wstrząs alergiczny. * Zmiany w obrazie krwi. * Nienormalne reakcje czuciowe - mrowienia. * Zmiany odczuć smakowych. * Drgawki i zaburzenia świadomości. * Mdłości, wymioty, biegunka, ból brzucha. <1/1000- * Zwiększenie ilości białych ciałek krwi. * Zapalenie jelit. * Zmiana w pracy wątroby. * Zmiana w funkcji nerek. Ceftazydym jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje miejscowe (mniej niż 2% przypadków): * po iniekcjach dożylnych - zakrzepowe zapalenie żył, * po iniekcjach domięśniowych - zaczerwienienie i ból w miejscu podania. Ponadto mogą wystąpić: * nadwrażliwość: gorączka, świąd i wysypka (2%); * zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty i bóle brzuszne (mniej niż 2%); * zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia czucia (mniej niż 1%); Bardzo rzadko (mniej niż 1% przypadków) mogą wystąpić: * zakażenia drożdżakowe, pleśniawki i zapalenie pochwy; * niedokrwistość hemolityczna; * przejściowo może wystąpić: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia, limfocytoza, trombocytoza, trombocytopenia oraz nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy i fosfatazy zasadowej oraz stężenia kreatyniny i mocznika w krwi. * rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cefalosporyny.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Przedawkowanie może wystąpić przede wszystkim u chorych z niewydolnością nerek, u których prawdopodobieństwo kumulacji leku jest największe. Podanie zbyt dużych dawek ceftazydymu może spowodować znaczne pobudzenie, napady drgawkowe a nawet encefalopatię. W razie wystąpienia tych objawów konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie podawania leku i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można zastosować hemodializę bądź dializę otrzewnową.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Lek powinien być stosowany jedynie w bardzo poważnych infekcjach. Dawka zależy od wagi ciała pacjenta oraz typu infekcji. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Lek można podawać dożylnie, domięśniowo lub we wlewach. Biotum przeznaczony jest do podawania pozajelitowego, jego dawka uzależniona jest od typu zakażenia i wrażliwości szczepu chorobotwórczego, a także wieku i masy ciała pacjenta oraz czynności jego nerek. Maksymalna dawka dobowa ceftazydymu w zasadzie nie powinna przekraczać 6 g. Dorośli: Zazwyczaj podaje się 1g co 8 lub 12 h dożylnie lub domięśniowo. * W zakażeniach dróg moczowych dożylnie lub domięśniowo: 250 mg, 500 mg lub 1g co 8 lub 12 h w zależności od ciężkości zakażenia. * W zakażeniach kości i stawów - dożylnie, 2 g co 12 h. * W zapaleniu płuc oraz zakażeniach skóry i tkanek miękkich - dożylnie lub domięśniowo, 500 mg do 1 g co 8 h. * W ciężkich zakażeniach ginekologicznych i zakażeniach w obrębie jamy brzusznej - dożylnie, 2 g co 8 h. * W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych - dożylnie, 2 g co 8 h. * W ciężkich zakażeniach zagrażających życiu, zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością -dożylnie, 2 g co 8 h. * W zapaleniu płuc wywołanym przez Pseudomonas aeruginosa, u pacjentów z mukowiscydozą i prawidłową czynnością nerek, ceftazydym podaje się dożylnie w ilości 100-150 mg/kg masy ciała/dobę w 3 dawkach, maksymalnie do 9 g na dobę. U osób w podeszłym wieku dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 g, zwłaszcza u chorych powyżej 80 roku życia. U pacjentów z niewydolnością wątroby dawkowanie nie wymaga modyfikacji. Niemowlęta od 3 m.ż. i dzieci do 13 r.ż. dożylnie lub domięśniowo, 30-100 mg/kg masy ciała/dobę w 2-3 równo podzielonych dawkach. Dzieciom do 2,5 r.ż. w iniekcjach domięśniowych nie należy podawać lidokainy. U dzieci z obniżoną odpornością, ze zwłóknieniem torbielowatym lub z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych może być stosowane do 150 mg/kg masy ciała/dobę w 3 równo podzielonych dawkach. Noworodki i niemowlęta do 3 m.ż. dożylnie 25-60 mg/kg masy ciała/dobę w 2 równo podzielonych dawkach. Należy pamiętać, że u noworodków okres półtrwania ceftazydymu w osoczu może być 3 do 4 razy dłuższy niż u dorosłych. UWAGA W niewydolności nerek podaje się dawkę wstępną 1 g, a następnie ustala dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny Pacjenci poddawani hemodializie : 1 g po każdej hemodializie; Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej: początkowo 1g, następnie 500 mg co 24 h.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu. Preparat przenika do mleka matki Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem. Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży - kategoria B. Lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ceftazydym należy podawać ostrożnie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży oraz w okresie karmienia.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem. Przypomina się o konieczności przestrzegania terminu ważności podanego na opakowaniu i nie stosowania leku po upływie tego terminu. Data sporządzenia ulotki: październik 1999 r. Dostępne zarejestrowane opakowania: pojedynczo pakowane fiolki po 250 mg, 500 mg i 1 g
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Ze względu na antagonizm działania ceftazydymu i chloramfenikolu należy unikać ich równoczesnego stosowania. * Mogą wystąpić przejściowe zmiany wyników badań laboratoryjnych obejmujące: fałszywie dodatni wynik testu na zawartość glukozy w moczu, pozytywny wynik próby Coombsa bez hemolizy. Niezgodności fizykochemiczne (interakcje farmaceutyczne) * W przypadku równoczesnego podawania ceftazydymu z antybiotykami aminoglikozydowymi (synergizm działania), nie należy mieszać roztworów tych antybiotyków w jednej strzykawce lub pojemniku do wlewów z uwagi na możliwość ich wzajemnej inaktywacji. * Stosując skojarzone leczenie ceftazydymem z wankomycyną nie należy mieszać roztworów tych antybiotyków z powodu możliwości wytrącenia osadu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługiwania maszyn będących w ruchu lub wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej uwagi lub dobrej sprawności ruchowej.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
dbaj o stawy piłka nożna piłka ręczna jazda na rolkach baseball problem z cellulitem jędrne usta rugby zielarnia szałwia najlepsze w aptece szałwia nowości z apteki - szałwia nowości z apteki - szałwia ziołowe cukierki - szałwia na przeziębienie szałwia apteka - szałwia apteka - szałwia na odporność - aronia nowości z zielarni - aronia nowości z zielarni - aronia cukierki z ziołami - aronia nowości z apteki - aronia cukierki ziołowe - aronia produkty na odporność - aronia dla całej rodziny - aronia pokrzywa - cukierki pokrzywa - cukierki ziołowe produkty - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa zielarnia - pokrzywa na odporność - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa apteka - pokrzywa ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej przeciw stresowi - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez produkty na odporność - czarny bez nowości z apteki - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez zioła - czarny bez apteka - czarny bez w zielarniach - czarny bez nowości z zielarni - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe na odporność - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe właściwości melisy cukierki ziołowe - cukierki melisowe przeciw stresowi - melisa zielarnia - melisa ziołowe cukierki - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe przeciw stresowi - melisa ziołowe cukierki - waleriana co dobrego - waleriana produkty na odporność - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana zioła - waleriana na odporność - waleriana dezodorant dla młodzieży wartościowy dezodorant zapasy wartościowy dezodorant windsurfing markowy dezodorant rzut dyskiem wioślarstwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook