Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Jana, Flory Wtorek 24. Listopada 2020r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
VIVACOR
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Carvedilole
Forma leku
Forma leku
tabletki 6,25mg; 12,5mg; 25mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedilolu.
Sposób działania
Sposób działania
Karwedilol należy do leków b-adrenolitycznych nieselektywnych blokujących zarówno receptory b1 w sercu, jak i receptory b2 w naczyniach i oskrzelach. Cechą różniącą karwedilol od klasycznych leków b-adrenolitycznych jest właściwość blokowania receptorów a1 w mięśniach gładkich tętnic, co zapewnia efekt naczyniorozszerzający leku i obniżenie oporu obwodowego (inne leki b-adrenolityczne, zwłaszcza nieselektywne, zwiększają opór obwodowy). Zahamowanie aktywności receptorów adrenergicznych a1 w tętnicach wywołane przez karwedilol przeważa nad efektem naczynioskurczowym wynikającym z zablokowania receptorów adrenergicznych b1 w tych naczyniach. Karwedilol posiada także właściwości antyoksydacyjne i antyproliferacyjne. Karwedilol wchłania się dobrze po podaniu doustnym. Obecność pokarmu spowalnia wchłanianie, nie wpływa natomiast na dostępność biologiczną karwedilolu. T0,5 karwedilolu wynosi 6-10 h. U pacjentów w podeszłym wieku może być krótszy (2-5 h). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby biodostępność karwedilolu jest około 4-razy większa, a maks. stężenie 5-razy wyższe w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.
Wskazania
Wskazania
* Nadciśnienie tętnicze. Karwedilol można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. * Dławica piersiowa. Karwedilol zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny, zmniejsza niedokrwienie mięśnia serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, zmniejsza częstość występowania i nasilenie bólów dławicowych. Karwedilol można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi. * Przewlekła objawowa niewydolność serca. Karwedilol można stosować wspomagająco u pacjentów z wyrównaną niewydolnością serca II i III° wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) i jednocześnie leczonych standardowymi lekami (ACE, leki moczopędne i glikozydy nasercowe). Karwedilol stosowany w ten sposób hamuje progresję niewydolności serca i zmniejsza związaną z nią częstość hospitalizacji i śmiertelność.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leczenia karwedilolem nie należy przerywać gwałtownie - należy odstawiać stopniowo przez 1-2 tyg. kontrolując czynność układu krążenia. Zalecana jest ostrożność podczas stosowania karwedilolu u pacjentów z niewydolnością serca lub/i chorobą wieńcową, z niskim ciśnieniem skurczowym. Karwedilol podobnie jak inne leki nieselektywnie blokujące receptory b-adrenergiczne, może niekorzystnie wpływać na metabolizm glukozy u pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza insulinozależną. Karwedilol może nasilać działanie insuliny i jednocześnie maskować objawy hipoglikemii (tachykardię). Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do hipotonii ortostatycznej, zwłaszcza w podeszłym wieku. Ostrożnie stosować u pacjentów z zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc. Przed zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć wpływ karwedilolu na czynność układu krążenia w czasie znieczulenia ogólnego (działanie inotropowo ujemne). U pacjentów z nadczynnością tarczycy karwedilol może maskować objawy nadczynności. Ze względu na brak danych, karwedilol należy podawać z dużą ostrożnością u pacjentów z dławicą piersiową naczynioskurczową (Prinzmetala). Przed podaniem karwedilolu pacjentom z phaeochromocytomą należy farmakologicznie zahamować aktywność receptorów a1. Ze względu na brak danych, karwedilol należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy. Karwedilol należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością tętnic obwodowych lub zespołem Raynauda. Karwedilol może nasilić objawy związane z tymi zaburzeniami (np. chromanie przestankowe). Należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia karwedilolem pacjentów z aktualnie lub kiedykolwiek występującymi reakcjami nadwrażliwości z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości. U pacjentów odczulanych leki b-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości typu anafilaksji. U pacjentów z wywiadem łuszczycy związanej z podawaniem leków b-adrenolitycznych należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia karwedilolem. Lek może nasilać objawy łuszczycy. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci. Karwedilol powoduje zmniejszenie wydzielania łez, co może utrudnić stosowanie soczewek kontaktowych. Karwedilol może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zwłaszcza na początku leczenia i po każdym zwiększeniu dawki.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania niepożądane mają najczęściej łagodne nasilenie i przemijają bez specjalnego leczenia. Występują najczęściej w początkowym okresie leczenia i ustępują po około 2 tyg. Nadciśnienie i dławica piersiowa: często * zawroty i ból głowy, * uczucie nadmiernego zmęczenia, * zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności bóle brzucha, biegunka, rzadziej zaparcie i wymioty), * bradykardia, * hipotonia ortostatyczna, * bóle kończyn, * zmniejszenie wydzielania łez, * u pacjentów z predyspozycjami astma i duszność. Niezbyt często * uczucie zatkania nosa, * zaparcia, * wymioty, * reakcje skórne (np. alergiczne: wysypka, w pojedynczych przypadkach pokrzywka, świąd, wykwity podobne do liszaja płaskiego). Rzadko * pogorszenie nastroju, * zaburzenia snu, * parestezje, * omdlenia, * zaburzenia krążenia obwodowego, * obrzęki obwodowe, * blok A-V, * bóle zamostkowe, * zaostrzenie chromania przestankowego lub choroby Raynaud, * nasilenie niewydolności serca. W pojedynczych przypadkach * zmiany stężenia aminotransferaz, * trombocytopenia, * leukopenia, * impotencja, * zaburzenia widzenia, * podrażnienie oczu, * uczucie suchości w jamie ustnej, * utrudnione oddawanie moczu. * Może powodować lub nasilać zaburzenia metabolizmu glukozy. Podczas leczenia karwedilolem mogą wystąpić przemijające, nie wymagające specjalnego leczenia zaburzenia czynności wątroby. Przewlekła objawowa niewydolność serca (zgodnie z częstością występowania): bardzo często * zawroty głowy. Często * bradykardia, * hipotonia ortostatyczna, * hipotonia, * zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), * obrzęki (uogólnione, obwodowe, hiperwolemia) * zaburzenia widzenia, * trombocytopenia, * hiperglikemia (przy współistniejącej cukrzycy), * zwiększenie masy ciała, * hipercholesterolemia. Niezbyt często * omdlenia, * blok A-V, * niewydolność serca (przemijająco w okresie dobierania dawki), * ostra niewydolność nerek. Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na składniki preparatu. * Niewyrównana lub ciężka niewydolność serca (IV° wg NYHA). * Wstrząs kardiogenny. * Astma oskrzelowa. * Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub skurczem spastycznym oskrzeli. * Blok przedsionkowo-komorowy II i III° (z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca). * Zespół chorej zatoki (także z blokiem zatokowo-przedsionkowym). * Bradykardia (poniżej 60 skurczów na minutę). * Tętnicze ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg. * Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. * Kwasica metaboliczna. * Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Przedawkowanie karwedilolu może objawiać się znaczną hipotonią, bradykardią, objawami ciężkiej niewydolności serca ze wstrząsem włącznie, zaburzeniami przewodzenia z asystolią włącznie. Wkrótce po przedawkowaniu skuteczne może być sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego leku. Pacjenta należy leczyć w oddziale intensywnej opieki medycznej. W przypadku bradykardii należy podać atropinę w dawce 0,5-2 mg dożylnie lub/i glukagon 1-10 mg dożylnie (w razie konieczności we wlewie dożylnym ciągłym z szybkością 2-5 mg/h). W przypadkach, których leczenie farmakologiczne bradykardii jest nieskuteczne należy zastosować okresową elektrostymulację serca. U pacjentów ze znaczną hipotonią bez niewydolności serca należy zwiększyć objętość krwi krążącej podając w wlewie dożylnym odpowiednie płyny. W razie konieczności należy podać dożylnie noradrenalinę w dawce jednorazowej 5-10 µg, lub we wlewie ciągłym z szybkością 5 µg/min. Dawkę noradrenaliny należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego krwi. U pacjentów z objawami bronchospastycznymi wskazane jest podawanie salbutamolu lub innych leków pobudzających receptory b2-adrenergiczne. W przypadku wystąpienia drgawek, zaleca się powolne podanie dożylne diazepamu lub klonazepamu.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Brak jest kontrolowanych badań dotyczących stosowania karwedilolu u kobiet w ciąży. Karwedilol i jego metabolity przenikają przez barierę łożyska i są wydzielane z mlekiem kobiecym. Kobiety leczone karwedilolem nie powinny karmić piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Karwedilol może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych. * Podawanie inhibitorów MAO, rezerpiny pacjentom leczonych karwedilolem powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii lub/i bradykardii. * Ostrożnie należy stosować karwedilol z lekami przeciwarytmicznymi należącymi do I grupy wg Vaughan-Williams, antagonistami kanałów wapniowych. Nie należy podawać tych leków dożylnie, a zwłaszcza werapamilu i diltiazemu. W przypadkach, gdy podanie dożylne leków z tej grupy jest konieczne z wskazań życiowych, należy je podawać w oddziale intensywnej opieki medycznej. * Karwedilol może zwiększać stężenie digoksyny w surowicy krwi. Oba leki zwalniają przewodnictwo przedsionkowo-komorowe. Należy odpowiednio często kontrolować stężenie digoksyny w surowicy krwi, szczególnie na początku leczenia i po każdym zwiększeniu dawki karwedilolu. * Karwedilol może nasilać działanie insuliny i jednocześnie maskować objawy hipoglikemii (tachykardia). Nie należy równocześnie odstawiać karwedilolu i klonidyny. Najpierw odstawić klonidynę. * Rifampicyna obniża, a cymetydyna podwyższa stężenie karwedilolu w surowicy krwi.
Uwagi
Uwagi
Karwedilol należy przyjmować w czasie posiłków w celu spowolnienia wchłaniania i zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
skoki narciarskie sztafeta wyścigi samochodowe jazda na rolkach wioślarstwo motocross sport dla aktywnych piłka nożna jedzenie lodów szałwia zioła - szałwia cukierki verbena szałwia nowości z apteki - szałwia najlepsze w aptece szałwia zielarka szałwia najlepsze na kaszel szałwia zioła - szałwia produkty z aronii przeciw stresowi - aronia nowości z zielarni - aronia ziołowe cukierki - aronia cukierki z ziołami - aronia cukierki ziołowe - aronia zielarnia - aronia ziołowe produkty - aronia produkty na odporność - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa nowości - pokrzywa poprawa przemiany materii produkty z pokrzywy nowości z apteki - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa produkty z żeńszenia i imbiru na wzmocnienie - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa nowości - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez apteka - czarny bez dla sedniorów - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe produkty - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez na odporność - czarny bez apteka - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki w aptekach - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - melisa cukierki melisowe - cukierki właściwości melisy produkty na odporność - melisa cukierki z ziołami - melisa ziołowe produkty - melisa właściwości melisy dla sedniorów - melisa co dobrego - waleriana produkty z waleriany ziołowe cukierki - cukierki walerianowe produkty z waleriany w zielarniach - waleriana nowości - waleriana cukierki z ziołami - waleriana produkty z waleriany squash produkty dla sportowców wędkarstwo wędkarstwo dobry dezodorant dla piłkarzy produkty dla biegaczy dżudo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.